Takaisin arkistosivulle
16.3.2022 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kojamo Oyj Pörssitiedote 16.3.2022 klo 15:30

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tänään 16.3.2022. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua kokouspaikalla. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja kokoonpanosta, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta sekä hallituksen valtuutuksista. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisraportin 2021.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2022.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 1,00 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 asti. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Aro. Hallituksen jäseniksi valittiin nykyiset jäsenet Mikko Mursula, Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Reima Rytsölä ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä uutena jäsenenä Kari Kauniskangas.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 69 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 41 500 euroa,
  • hallituksen jäsenelle 35 000 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 41 500 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.

Päätettiin, että vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista ja osakekauppoihin liittyvistä varainsiirtoveroista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.  Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi päätettiin valita tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Kojamon internetsivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/yhtiokokous viimeistään 30.3.2022.

Hallituksen varapuheenjohtaja ja valiokuntien kokoonpano

Kojamo Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 16.3.2022. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula.

Tarkastusvaliokuntaan valittiin Anne Leskelä (puheenjohtaja), Mikko Mursula, Catharina von Stackelberg-Hammarén ja Kari Kauniskangas.

Palkitsemisvaliokuntaan valittiin Mikael Aro (puheenjohtaja), Reima Rytsölä ja Matti Harjuniemi.

Lisätietoja:

Markus Kouhi, General Counsel, Kojamo Oyj, markus.kouhi@kojamo.fi, puh. 020 508 4238

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/