Takaisin arkistosivulle
18.2.2021 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n hallitus päätti uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käynnistämisestä

Kojamo Oyj Pörssitiedote 18.2.2021 klo 8:45

Kojamo Oyj:n hallitus päätti uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käynnistämisestä

Kojamo Oyj:n hallitus on 18.2.2021 päättänyt käynnistää uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmä koostuu kolmesta ansaintajaksosta (2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025). Hallitus päättää ansaintajaksojen ansaintakriteerit, kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet, kohderyhmän ja kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden ansaintamahdollisuuden ansaintajaksolta kunkin ansaintajakson alussa.

Mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Omistusvelvollisuus ja palkkion maksamisen edellytykset

Konsernin toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Muiden osallistujien on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella osallistujalle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia osallistujan bruttovuosipalkan arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Kojamo-konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajakso 2021–2023

Hallitus on päättänyt ensimmäisen ansaintajakson 2021–2023 ansaintakriteereistä, tavoitteista ja kohderyhmästä. Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muita avainhenkilöistä, yhteensä 19 henkilöä. Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021–2023 perustuvat konsernin liikevaihtoon ja osakekohtaiseen kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO).

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 102 277 osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Kannustinjärjestelmän tarkoitus

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Vuonna 2021 käynnistyvän järjestelmän lisäksi Kojamolla on myös vuonna 2018 käynnistynyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajaksot 2019–2021 ja 2020–2022 ovat parhaillaan käynnissä.

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004, maija.hongas@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/