Takaisin arkistosivulle
14.2.2019 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

14.02.2019
TALOUS
Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj Pörssitiedote 14.2.2019 klo 8.00

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Menestyksekäs ensimmäinen vuosi listattuna yhtiönä

Tämä on tiivistelmä vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Kojamo Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2018. Vuosineljännesten lukuja ei ole tilintarkastettu.

Kojamon tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 julkaistaan pörssitiedotteena 14.2.2019, jolloin kyseiset dokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kojamo.fi.

Yhteenveto loka–joulukuusta 2018

 • Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia ja oli 91,2 (85,7) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 6,6 prosenttia ja oli 60,0 (56,3) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 65,8 (65,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli 77,7 (61,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 40,0 (25,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Tulos per osake oli 0,25 (0,22) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) oli 34,7 (29,1) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 59,4 (173,7) miljoonaa euroa.

Yhteenveto tammi–joulukuusta 2018

 • Liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia ja oli 358,8 (337,0) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 8,3 prosenttia ja oli 234,0 (216,0) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 65,2 (64,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli 277,3 (266,7) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 127,5 (126,2) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 1,0 (2,5) miljoonaa euroa. Tulos per osake oli 0,93 (0,93) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) oli 116,4 (107,8) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli tilikauden päättyessä 5,1 (4,7) miljardia euroa, sisältäen 0,0 (3,7) miljoonaa euroa myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste parani ja oli tilikaudella 97,0 (96,7) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 365,2 (367,3) miljoonaa euroa eli 101,8 (109,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 9,54 (8,88) euroa ja oman pääoman tuotto oli 10,1 (10,9) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,2 (7,5) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 11,69 (11,11) euroa.
 • Rakenteilla oli tilikauden päättyessä 1 064 (1 525) Lumo-asuntoa.
 • Hallituksen ehdotus osingoksi: 0,29 euroa osakkeelta.

Kojamon omistuksessa oli tilikauden lopussa 34 713 (34 383) vuokra-asuntoa. Vuoden 2018 aikana hankittiin 1 049 (75) asuntoa, valmistui 1 258 (983) asuntoa, myytiin 1 908 (1 603) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin 69 (46) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

10–12/
2018
10–12/
2017
Muutos% 2018 2017 Muutos%
Liikevaihto, M€ 91,2 85,7 6,4 358,8 337,0 6,5
Nettovuokratuotto, M€ *) 60,0 56,3 6,6 234,0 216,0 8,3
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 65,8 65,7 65,2 64,1
Tulos ennen veroja, M€ *) 77,7 61,3 26,8 277,3 266,7 4,0
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 89,9 72,7 23,7 325,1 308,2 5,5
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 98,6 84,8 90,6 91,5
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 49,7 46,2 7,5 196,5 179,5 9,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 54,5 54,0 54,8 53,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO), M€ *)
34,7 29,1 19,3 116,4 107,8 8,0
FFO liikevaihdosta, % *) 38,0 33,9 32,4 32,0
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta, € *) 1)
0,14 0,13 7,7 0,49 0,47 4,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta ja ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 34,7 29,1 19,3 117,3 107,8 8,8
Sijoituskiinteistöt, M€ 2) 5 093,2 4 710,2 8,1
Taloudellinen vuokrausaste, % 97,0 96,7
Korollinen vieras pääoma, M€ 3) *) 2 485,5 2 283,0 8,9
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 10,1 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 7,2 7,5
Omavaraisuusaste, % *) 43,0 41,3
Loan to Value (LTV), % 3) *) 45,9 46,0
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 2 889,1 2 548,8 13,4
Osakekohtainen EPRA NAV, € 1) 11,69 11,11 5,2
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 59,4 173,7 -65,8 365,2 367,3 -0,6
Henkilöstö kauden lopussa 298 316
Osinko/osake, € 1) 4) 0,29 0,22 31,8

*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista tilinpäätöstiedotteen Tunnusluvut-osiossa.
1) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.

2) Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
3) Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
4) 2018: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

Kojamon näkymät 2019

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 edellisestä vuodesta 2–7 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2019 olevan 126–141 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja. Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa.

Näkymissä on otettu huomioon vuonna 2018 toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like -vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Strategiamme toteuttaminen otti vuoden aikana merkittäviä askeleita eteenpäin. Listautumisemme kesäkuussa Nasdaq Helsingin pörssilistalle oli Pohjoismaiden suurin, ja vahvaa kysyntää kerännyt anti ylimerkittiin. Toteutimme myös merkittäviä rahoitusjärjestelyjä. Laskimme liikkeeseen maaliskuussa 500 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka listattiin Irlannin pörssin viralliselle listalle. Paransimme vuoden aikana suoritustamme kaikkien taloudellisten tavoitteidemme osalta.

Ensimmäinen vuotemme pörssilistattuna yhtiönä oli menestyksekäs. Sijoituskiinteistöjemme arvo kasvoi 8 % vuoden aikana, nettovuokratuottomme parani 8 % ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 116,4 miljoonaa euroa. Markkinoille valmistuneiden uudiskohteiden lisääntyneestä määrästä huolimatta onnistuimme vuoden aikana kasvattamaan taloudellista vuokrausastetta 97,0 %:iin. Asiakastyytyväisyytemme oli hyvällä tasolla NPS:n ollessa 35. Lumo-verkkokaupan kautta tehtyjen sopimusten määrä puolestaan nousi vuoden lopussa jo noin 8 600:aan.

Olemme vuoden aikana kehittäneet onnistuneesti sijoitussalkkuamme, ja sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli vuoden lopussa 5,1 miljardia euroa. Vuoden aikana tapahtuneilla myynneillä ja ostoilla olemme jatkaneet asuntoportfoliomme keskittämistä seitsemään kasvukeskukseen. Vuoden aikana valmistui lisäksi yhteensä 1 258 Lumo-asuntoa.

Vuoden aikana olemme myös panostaneet erityisesti palvelukehitykseemme. Marraskuussa laajensimme olemassa olevaa digitaalista palvelutarjontaamme, kun esittelimme My Lumo -verkkosovelluksen, jossa Lumo-asukkaat voivat varata ja ostaa palveluita sekä maksaa vuokran myös mobiililaitteella. Jatkossa palveluita on tarkoitus laajentaa myös erilaisiin varaus- ja kotiintoimituspalveluihin. My Lumo on osa Kojamon innovaatio- ja palvelualustaa, joka tarjoaa asukkaillemme ja kumppaneillemme yhteisen alustan asumisen palveluiden pilotointiin ja kehittämiseen.

Vahvistimme johtoryhmäämme entisestään vuoden lopulla, kun tiedotimme Tiina Kuusiston nimityksestä asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi ja Ville Raition nimityksestä omistamisesta ja sijoittamisesta vastaavaksi johtajaksi. Nimitysten myötä olemme entistä paremmissa asemissa toteuttamaan visiotamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.

Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta ja panostuksesta päättyneenä vuonna. Vuosi 2019 on Kojamon 50-vuotisjuhlavuosi, jonka aikana vauhditamme palvelunkehitystä entisestään tavoitellessamme asumisen parasta asiakaskokemusta.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 14.2.2019 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2018-financial-statement

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: 09 8171 0310
SE: +46 8566 42651
UK: +44 3333 000 804
US: +1 6319 131 422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 50708981#

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004
Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen 50 vuoden kokemuksella. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo Q42018 esitys

Kojamo tilinpäätöstiedote 2018