Takaisin arkistosivulle
15.2.2018 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

15.02.2018
TALOUS
Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj, pörssitiedote, 15.2.2018 klo 15:30


Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

Investoinnit kasvukeskuksiin ja asumisen palvelukehitys jatkuivat – kiinteistökannan arvo kehittyi hyvin


Tämä on tiivistelmä vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi.

YHTEENVETO TAMMI-JOULUKUUSTA 2017

 • Liikevaihto oli 337,0 (351,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta. Liikevaihdon lasku johtui 1 603 vuokra-asunnon myynnistä vuonna 2017 ja 9 011 vuokra-asunnon myynnistä vuonna 2016.
 • Nettovuokratuotto oli 216,0 (222,0) miljoonaa euroa, joka on 64,1 (63,2) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuoton lasku johtui vuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 toteutetuista vuokra-asuntojen myynneistä. Laskua pienensi vertailukautta alhaisemmat ylläpito- ja korjauskulut.
 • Tulos ennen veroja oli 266,7 (289,7) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 126,2 (163,3) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta ja sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 2,5 (-10,4) miljoonaa euroa. Tuloksen heikentyminen johtui keskeisiltä osin vertailukautta pienemmästä käyvän arvon muutoksesta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 275,39 (251,20) euroa, oman pääoman tuotto oli 10,9 (12,9) prosenttia ja osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) oli 344,31 (319,56) euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli tilikaudella 96,7 (97,4) prosenttia.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,7 (4,3) miljardia euroa. Vuoden lopussa yhtiön omistuksessa oli 34 383 (34 974) vuokra-asuntoa.
 • Bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 367,3 (696,0) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 109,0 (198,0) prosenttia liikevaihdosta. Bruttoinvestoinnit ylittivät liikevaihdon. Bruttoinvestointien lasku aiheutui vertailukaudella toteutuneesta merkittävästä asuntokannan ostosta.
 • Rakenteilla oli tilikauden päättyessä 1 525 (1 536) Lumo-asuntoa.

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUUSTA 2017

 • Liikevaihto oli 85,7 (84,6) miljoonaa euroa.
 • Tulos ennen veroja oli 58,8 (135,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyi 25,5 (94,8) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
 • Nettovuokratuotto oli 53,8 (49,6) miljoonaa euroa, joka on 62,8 (58,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli kaudella 96,7 (97,8) prosenttia.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 173,7 (87,0) miljoonaa euroa.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot perustuvat Kojamo Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2017. Vuosineljännesten lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TOIMITUSJOHTAJA JANI NIEMINEN:

Uudisrakentamisen huippuvuonna myös asumisen palvelukehitys vauhdittui

Vahvistimme asemaamme Suomen suurimpana kiinteistösijoittajana ja vuokra-asumisen palveluiden uudistajana vuonna 2017. Kehitimme aktiivisesti kiinteistökantaamme, uudistimme Lumo-brändimme asiakaskokemusta sekä lisäsimme valmiuksiamme olla suunnannäyttäjä matkalla kohti parempaa kaupunkiasumista Suomessa.

Toteutimme kasvustrategiaamme rakennuttamalla uusia Lumo-koteja, muuttamalla toimistoja asunnoiksi, peruskorjaamalla vanhempaa asuntokantaa sekä ostamalla Lumo-liiketoimintaan sopivaa kiinteistökantaa. Otimme huomioon kestävän kehityksen periaatteet kiinteistöissämme esimerkiksi edistämällä viisasta sähkön, lämmön ja veden käyttöä sekä luomalla edellytyksiä jakamistalouden sovellutuksille asumisessa. Vauhditamme koko toimialan ilmastomyötäisyyttä vaikuttamalla aktiivisesti Climate Leadership Coalitionissa, ainoana kiinteistöalan yrityksenä Suomessa.

Kehitämme aktiivisesti asuntokantaamme vastaamaan ihmisten tarpeisiin kaupungistuvassa Suomessa. Olemme viimeisen viiden vuoden aikana investoineet Lumo-asuntoihin noin 1,7 miljardia euroa. Omistimme vuoden lopussa 34 383 vuokra-asuntoa ja rakenteilla oli 1 525 vuokra-asuntoa. Vuonna 2017 jo noin 90 % asuntokannastamme ja 91 % liikevaihdostamme koostui Lumo-liiketoiminnasta, jonka liikevaihto kasvoikin edellisvuodesta. Uusia Lumo-vuokra-asuntoja on valmistunut runsaasti erityisesti pääkaupunkiseudulle. Asuntojemme vuokrausaste pysyi hyvänä, vaikka vuokra-asuntojen tarjonta on hetkellisesti kasvanut. Uskomme kaupungistumisen jatkumisen luovan pitkäaikaista vuokra-asuntokysyntää kasvukeskuksissa.

Urbaani asuminen kaupunkikeskustassa, laadukkaassa ja nykyaikaisessa kodissa houkuttelee yhä useampaa. Vuoden loppupuolella viimeistelimme kiinteistökaupan, jolla ostimme Helsingin kaupungin omistamia, Metropolia Ammattikorkeakoulun käytössä olleita kiinteistöjä, joilla on erinomainen sijainti. Päämäärämme on jalostaa niistä moderneja ja haluttuja kaupunkiasuntoja.

Kasvua tukeva rahoitus on keskeinen osa strategian tavoitteiden saavuttamista. Kasvutavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi jatkoimme rahoituspohjamme monipuolistamista ja vahvistamista. Julkinen luottoluokitus (Moody’s Baa2 vakain näkymin) ja Irlannin pörssiin listattu 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina tukevat tavoitettamme investoida Lumo-koteihin kaupungistuvassa Suomessa.

Rakentamisen huippuvuonna myös palvelukehitys eteni vauhdikkaasti. Kaupunkiasumisen tarpeet ja toiveet näkyvät asiakkaittemme tavassa toimia: Lumo-verkkokauppa on ollut voimakkaassa kasvussa ja sen kautta on tehty yli 4 000 vuokrasopimusta. Kuukausittaisten asuntovuokrausten määrä on 300. Kuukausitasolla kaikista uusista Lumo-vuokrasopimuksista 30 prosenttia tehdään verkkokaupassa. Uudiskohteiden sopimuksista jopa 80 prosenttia tehdään verkkokaupassa.

Julkistimme syksyllä 2017 avoimen kutsun yrityksille tulla mukaan kehittämään uusia asumisen palveluita kanssamme ja avasimme toimialan arvostetuimman* Lumo-brändin palvelukehityksen innovaatioalustaksi. Valikoimaan on tarkoitus kehittää kaikille asiakkaille yhteisiä ja toiveiden mukaan räätälöityjä, yksilöllisiä palveluita.

Olen ylpeä henkilöstöstämme, joka on osallistunut innokkaasti yrityskulttuurin uudistamiseen. Olemme saaneet paljon aikaan: arvojemme mukaisesti olemme tuulettaneet vanhentuneita tapoja ja sujuvoittaneet toimintaamme. Henkilöstön kanssa yhdessä luodut arvomme ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa toteutuvat tämän päivän Kojamossa uudistuneella ja energisellä tavalla. Rohkeutemme uudistaa jatkuu myös vuonna 2018.

Kojamon hallitus on päättänyt selvittää pörssilistauksen mahdollisuutta yhtiömme omistajapohjan laajentamiseksi ja Kojamon jatkuvan kasvun tukemiseksi.

Lämpimät kiitokset vuodesta 2017!

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

*Taloustutkimus: Brändien arvostus 2018

Keskeiset tunnusluvut 10-12/2017 10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto, M€ 85,7 84,6 337,0 351,5
Nettovuokratuotto, M€ 53,8 49,6 216,0 222,0
% liikevaihdosta 62,8 58,6 64,1 63,2
Tulos ennen veroja, M€ 58,8 135,4 266,7 289,7
Operatiivinen tulos, M€ *) 27,7 21,8 107,6 116,9
Sijoituskiinteistöt, M€ 1) 4 710,2 4 298,9
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,7 97,8 96,7 97,4
Korollinen vieraspääoma, M€ 2) 2 283,0 2 122,8
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 10,9 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 7,5 8,8
Omavaraisuusaste, % *) 41,3 40,7
Loan to Value (LTV), % 2) 3) 4) *) 46,0 47,1
Osakekohtainen tulos, € 6,62 14,58 28,77 31,38
Osakekohtainen omapääoma, € 275,39 251,20
Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus), € *) 344,31 319,56
Bruttoinvestoinnit, M€ 173,7 87,0 367,3 696,0
Henkilöstö kauden lopussa 316 286
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista tilinpäätöksen tunnusluvut-osiossa
1) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
3) Laskentakaavaa muutettu 2017 ja vertailutiedot muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa
4) 1.1.2017 on likvidejä sijoituksia 20,0 M€ uudelleen luokiteltu rahoitusvaroista rahavaroihin. Vertailutietoja ei ole muutettu vastaamaan nykyistä luokittelua.


VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Kojamo arvioi nettovuokratuottojen vuonna 2018 olevan 209-218219-232 miljoonaa euroa. Investoinnit uudistuotantoon ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa. Kojamo arvioi operatiivisen tuloksen vuonna 2018 olevan 100 -109101-113 miljoonaa euroa. Näkymissä on otettu huomioon vuoden 2016 aikana toteutuneiden merkittävien asuntomyyntien ja vuodelle 2018 suunniteltujen asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta sekä rakenteilla olevien asuntojen määrä.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiö Kojamo Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2017 on 182 441 313,59 euroa, josta tilikauden voitto on 80 191 718,64 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: osinkoa jaetaan A-osakkeelle kuusi euroa kahdeksankymmentä senttiä osakkeelta eli yhteensä 50 337 408,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 132 103 905,59 euroa.

Kojamo Oyj

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Irish Stock Exchange
Päämediat
www.kojamo.fi

Parempaa kaupunkiasumista luomassa. Kojamo on vuokra-asumisen ja asuntosijoittamisen edelläkävijä, joka on uudistunut voimakkaasti viime vuosina. Uudistumisen avulla Kojamo voi luoda aidosti parempaa kaupunkiasumista nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kojamo muuttaa suomalaista yhteiskuntaa yhdessä asiakkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Kojamo Oyj tilinpäätöstiedote vuodelta 2017

Esitys-FI-Tilinpäätös_2017_info_(PPT)