Takaisin arkistosivulle
9.5.2019 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

09.05.2019
TALOUS
Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj Pörssitiedote 9.5.2019 klo 8.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

Liikevaihto, nettovuokratuotto ja FFO kasvoivat

Tämä on tiivistelmä tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.
Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto tammi–maaliskuusta 2019

 • Liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia ja oli 91,5 (88,2) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 5,7 prosenttia ja oli 50,8 (48,1) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 55,6 (54,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli 38,9 (48,9) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 10,4 (20,7) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,0 (0,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,17) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 20,3 prosenttia ja oli 26,3 (21,9) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 5,2 (4,9) miljardia euroa sisältäen 0,0 (96,4) miljoonaa euroa myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste parani ja oli katsauskaudella 96,9 (96,3) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 38,0 (203,7) miljoonaa euroa eli 41,5 (230,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 9,32 (8,87) euroa ja oman pääoman tuotto oli 5,5 (7,6) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 (5,4) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) oli 11,55 (11,08) euroa.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 280 (1 251) asuntoa.
 • Kojamo täsmentää näkymiään koskien kassavirtaa ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 34 792 (35 697) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden maaliskuun jälkeen on hankittu 84 (981) asuntoa, valmistunut 836 (1 291) asuntoa, myyty 1 786 (345) asuntoa sekä purettu tai muuten muutettu 39 (73) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

1-3/2019 1-3/2018 Muutos% 2018
Liikevaihto, M€ 91,5 88,2 3,7 358,8
Nettovuokratuotto, M€ *) 50,8 48,1 5,7 234,0
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 55,6 54,5 65,2
Tulos ennen veroja, M€ *) 38,9 48,9 -20,4 277,3
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 52,3 60,6 -13,7 325,1
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 57,2 68,7 90,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 42,0 39,3 6,8 196,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 45,9 44,6 54,8
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 26,3 21,9 20,3 116,4
FFO liikevaihdosta, % *) 28,8 24,8 32,4
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 26,3 21,9 20,3 117,3
Sijoituskiinteistöt, M€ 1) 5 201,8 4 930,8 5,5 5 093,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,9 96,3 97,0
Korollinen vieras pääoma, M€ 2) *) 2 634,7 2 734,7 -3,7 2 485,5
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 5,5 7,6 10,1
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 4,3 5,4 7,2
Omavaraisuusaste, % *) 40,7 37,4 43,0
Loan to Value (LTV), % 2) 3) *) 46,7 49,2 45,9
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 2 854,8 2 543,7 12,2 2 889,1
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 38,0 203,7 -81,3 365,2
Henkilöstö kauden lopussa 299 319 298
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 4) 1-3/2019 1-3/2018 Muutos% 2018
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta *) 0,11 0,10 10,0 0,49
Osakekohtainen tulos 0,13 0,17 -23,5 0,93
Osakekohtainen EPRA NAV 11,55 11,08 4,2 11,69
Osakekohtainen oma pääoma 9,32 8,87 5,1 9,54

*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa.

1) Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
2) Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
3) IFRS 16 -standardiin siirtymän vaikutus tunnusluvun arvoon katsauskaudella oli 0,6 prosenttiyksikköä.
4) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.

Kojamon näkymät 2019 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 edellisestä vuodesta 2–7 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2019 olevan 130–143 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 126–141 miljoonaa euroa). Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa.

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like -vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi käynnistyi odotuksiemme mukaisesti. Menestyksemme näkyi keskeisissä mittareissamme. Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat, ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO) parani jopa 20 prosenttia vertailukaudesta. Kiinteistöjen käypä arvo nousi 5,2 miljardiin euroon. Taloudellinen vuokrausaste kasvoi 96,9 prosenttiin. Lumo-verkkokaupassa rikottiin maaliskuun lopulla 10 000 vuokrasopimuksen raja, mikä kertoo siitä, että verkkokauppa on vakiinnuttanut asemansa vuokra-asuntomarkkinoilla.

Taloudellinen asemamme oli katsauskauden lopulla vahva, ja olemme hyvässä asemassa investoimaan sopivien mahdollisuuksien löytyessä. Etenemme hyvin kohti tavoitettamme kasvattaa sijoituskiinteistöjemme arvo 6 miljardiin euroon vuoden 2021 loppuun mennessä. Käynnistimme alkuvuonna 277 uuden asunnon rakentamisen, ja rakenteilla on parhaillaan lähes 1 300 asuntoa.

Haluamme olla alallamme edelläkävijä myös kehittämällä uusia tehokkaita tapoja löytää sopivia investointikohteita. Käynnistimme katsauskaudella niin kutsutun käänteisen kilpailutuksen, jossa pyysimme rakennusyhtiöiltä ehdotuksia noin 100 miljoonan euron investointiaihioista. Olemme hyödyntäneet tätä käytäntöä myös aiemmin hyvin kokemuksin. Saatavien investointiaihioiden perusteella voimme tarvittaessa tehdä varsinaisia investointipäätöksiä. Kilpailutuksen lisäksi kartoitamme myös aktiivisesti muita investointimahdollisuuksia.

Palvelukehityksemme otti loikan alkuvuodesta, kun viime syksynä esittelemämme My Lumo -sovellus tuli maaliskuun lopussa kaikkien asukkaidemme saataville. Palvelu sai hyvän vastaanoton, ja sen otti käyttöön välittömästi jo yli 7 000 asukastamme. Sovelluksella voi jo nyt esimerkiksi maksaa vuokran ja jättää vikailmoituksen sekä seurata asian etenemistä reaaliajassa. Tulevaisuudessa palvelutarjontaa on tarkoitus laajentaa ja kehittää. My Lumo on hyvä esimerkki Kojamon palvelualustasta, joka tarjoaa asukkaillemme ja kumppaneillemme alustan uusien palveluiden kehittämiseen ja pilotointiin. Uskomme vahvasti, että kykymme palvella asiakkaitamme heidän ehdoillaan helposti ja vaivattomasti on keskeinen onnistumisen edellytys.

Alkanut vuosi on Kojamon 50-vuotisjuhlavuosi. Kojamon menestys ja kyky toteuttaa strategiaa on lähtöisin osaavasta ja innostuneesta henkilöstöstämme. Helmikuussa Kojamo sai jälleen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, joka perustuu henkilöstön omistautuneisuuteen ja menes-tykseen henkilöstötutkimuksissa. Kiitän henkilöstöämme sitoutumisesta yhteiseen päämäärään – paremman kaupunkiasumisen luomiseen.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 9.5.2019 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168a, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2019-q1-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: 09 8171 0310
SE: +46 8566 42651
UK: +44 3333 000 804
US: +1 6319 131 422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 33427020#

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004
Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen 50 vuoden kokemuksella. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019 esitys