Takaisin arkistosivulle
3.5.2018 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Lumo-liiketoiminta kasvattaa Kojamon arvoa ja liikevaihtoa

03.05.2018
TALOUS
Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj, pörssitiedote, 3.5.2018 klo 12.30

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

Lumo-liiketoiminta kasvattaa Kojamon arvoa ja liikevaihtoa

Tämä on tiivistelmä Kojamon osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.-31.3.2018. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi.

YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2018
(vertailukausi 1.1.-31.3.2017)

 • Liikevaihto oli 88,2 (83,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta. Liikevaihdon kasvu johtuu pääasiassa vuonna 2017 ja alkuvuodesta 2018 valmistuneista vuokra-asunnoista sekä alkuvuonna 2018 ostetuista vuokra-asunnoista.
 • Nettovuokratuotto oli 55,5 (52,6) miljoonaa euroa, joka on 62,9 (62,9) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuoton kasvu johtuu pääasiassa vuonna 2017 ja alkuvuodesta 2018 valmistuneista vuokra-asunnoista sekä alkuvuonna 2018 ostetuista vuokra-asunnoista.
 • Tulos ennen veroja oli 56,3 (58,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 20,7 (23,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,6 (0,7) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy sijoituskiinteistöjen arvonmuutosta 2,8 miljoonaa euroa vertailukautta vähemmän. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,2 miljoonaa euroa vertailukautta suuremmat, koska korollisen vieraan pääoman määrä oli merkittävästi vertailukautta suurempi.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 275,61 (251,71) euroa ja oman pääoman tuotto oli 8,8 (10,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,0 (7,0) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 203,7 (65,0) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 230,9 (77,8) prosenttia liikevaihdosta. Bruttoinvestointien kasvu aiheutui katsauskaudella toteutuneesta merkittävästä vuokra-asuntojen ostosta.
 • Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) oli 344,42 (318,85) euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 96,3 (96,8) prosenttia.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,9 (4,3) miljardia euroa sisältäen 96,4 (3,9) miljoonaa euroa myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 251 (1 747) Lumo-asuntoa.
 • Kojamon omistuksessa oli kauden lopussa 35 697 (33 843) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden maaliskuun jälkeen on hankittu 981 asuntoa, valmistunut 1 291 asuntoa, myyty 345 asuntoa sekä purettuja ja muita muutoksia 73 asuntoa.
 • Kojamo muuttaa osinkopolitiikkaansa sekä tulevaisuuden näkymien antamista. Jatkossa yhtiö antaa tulevaisuudennäkymät liikevaihdon kehityksestä (aikaisemmin nettovuokratuotosta), kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) (aikaisemmin operatiivisesta tuloksesta) ja bruttoinvestoinneista.

Tämän osavuosikatsauksen vuosineljännesten lukuja ei ole tilintarkastettu. Vuotta 2017 koskevat luvut perustuvat Kojamo Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2017. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TOIMITUSJOHTAJA JANI NIEMINEN:

Olemme alkuvuoden aikana kasvattaneet Lumo-liiketoimintaamme Suomen kasvukeskuksissa sekä valmistuneilla uudiskohteilla että ostamalla valmiita asuntoja. Katsauskaudella sovimme myös strategiamme mukaisesta realisoinnista, mikä toteutui huhtikuun lopussa.

Strategianamme on tarjota parasta asiakaskokemusta ja kasvattaa sijoituskiinteistöjemme arvoa sekä määrää Suomen kasvukeskuksissa. Taloudellinen vuokrausaste oli hyvällä tasolla huolimatta markkinaan valmistuneiden uudiskohteiden lisääntyneestä määrästä, joka on tilapäisesti kasvattanut vuokra-asuntotarjontaa sekä luonut tasapainoa kysynnän ja tarjonnan välille. Arvioimme kaupungistumisen luovan pitkäaikaista kysyntää uusille vuokra-asunnoille Suomen kasvukeskuksissa ja erityisesti Helsingin seudulla. Rakentamisen tahdin tuleekin jatkua ripeänä, jotta kaupungistuvassa Suomessa saadaan pitkällä aikavälillä tasapaino kasvukeskuksien vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan välille.

Kodinetsijöiden kiinnostus Lumo-koteja kohtaan on kasvanut ja verkkokauppamme asiakasmäärät nousivat katsauskaudella kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Iloitsen siitä, että ylitimme huhtikuun alussa jo 5 000 verkkokaupassamme tehdyn vuokrasopimuksen rajapyykin.

Jatkoimme alkuvuonna kiinteistökantamme aktiivista kehittämistä. Tavoitteemme on kehittää sekä sijoituskiinteistöjemme arvoa että vuokra-asuntotarjontamme houkuttelevuutta parempaa kaupunkielämää arvostavien asiakkaiden keskuudessa. Saimme maaliskuun alussa päätökseen 981 asunnon oston OP ryhmään kuuluvilta rahastoilta. Maaliskuun loppupuolella puolestaan allekirjoitimme sopimuksen 1 594 asunnon myymisestä Morgan Stanley Real Estate Investingin hallinnoimalle kiinteistörahastolle. Kauppa toteutettiin huhtikuun lopussa.

Kaupungistuminen ja pienien kotitalouksien määrän lisääntyminen ovat keskeisiä vuokra-asumisen kysyntää kasvattavia tekijöitä. Positiivinen talouskehitys ja korkealla tasolla oleva kuluttajaluottamus tukevat vuokra-asumisen palvelullistumista sekä luovat kysyntää paremmalle kaupunkiasumiselle. Panostamme kasvuun Suomen seitsemällä suurimmalla kaupunkiseudulla ja asiakaskokemukseen Lumo-kodeissa. Uusia Lumo-vuokra-asuntoja valmistui alkuvuoden aikana 483 kappaletta, erityisesti pääkaupunkiseudulle.

Olemme viimeisen viiden vuoden aikana investoineet 1,7 miljardia euroa Lumo-liiketoimintaamme Suomen kasvukeskuksissa. Rahoitusrakenteemme on vahva ja mahdollistaa kiinteistöportfolion strategianmukaisen kehittämisen. Monipuolistaaksemme rahoitusrakennettamme laskimme 7.3.2018 liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka listattiin Irlannin pörssiin.

Kojamon hallituksen käynnistämä selvitystyö pörssilistauksen mahdollisuudesta on edennyt hyvin. Osana selvitystyötä yhtiö myös tapaa alustavasti potentiaalisia uusia sijoittajia.

Jatkamme innovatiivisten, asumisen arkea helpottavien palveluiden kehittämistä ja samalla investoimme voimakkaasti Lumo-liiketoimintaan sekä uudistamme rohkeasti kaupunkiasumista.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

AVAINLUVUT

1-3/2018 1-3/2017 2017
Liikevaihto, M€ 88,2 83,6 337,0
Nettovuokratuotto, M€ 55,5 52,6 216,0
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 29,2 21,0 107,8
Osakekohtainen tulos, € 6,03 6,33 28,77
EPRA operatiivinen tulos, M€ 29,1 29,3 117,0
Osakekohtainen EPRA NAV, € 344,42 318,85 344,31
Sijoituskiinteistöt, M€ 1) 4 930,8 4 318,3 4 710,2

*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen tunnusluvut-osiossa
1) Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä

KOJAMON NÄKYMÄT 2018

Kojamo muuttaa tulevaisuuden näkymien antamista. Jatkossa yhtiö antaa tulevaisuudennäkymät liikevaihdon kehityksestä (aikaisemmin nettovuokratuotosta), kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) (aikaisemmin operatiivisesta tuloksesta) ja bruttoinvestoinneista. FFO poikkeaa operatiivisesta tuloksesta lähinnä maksettavien verojen käsittelyn osalta. Vertailulaskelma operatiiviseen tulokseen on esitetty tunnuslukuosiossa. Yhtiö arvioi, että tämä uusi tapa selkeyttää näkymien antamista.

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 edellisestä vuodesta 3-9 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin FFO:n vuonna 2018 olevan 103-116 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja. Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa.

Näkymissä on otettu huomioon vuonna 2018 toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

YHTIÖKOKOUS

Kojamo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2018 hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Riku Aalto, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Jorma Malinen, Mikko Mursula, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Aalto.

Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin Jarkko Eloranta, Ville-Veikko Laukkanen, Pasi Pesonen ja Esko Torsti.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavaa vuosipalkkiota: hallituksen puheenjohtajalle 26 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 15 000 euroa sekä kullekin jäsenelle 9 000 euroa. Lisäksi hallituksen kokouksista päätettiin maksaa kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa tilikaudelta 2017 kuusi euroa kahdeksankymmentä senttiä A-osakkeelta eli yhteensä 50 337 408,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 132 103 905,59 euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakeannissa ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1 480 512 kappaletta yhtiön uusia A-sarjan osakkeita tai luovuttaa yhteensä enintään 600 978 kappaletta yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajakseen Mikko Mursulan.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Mikko Mursula puheenjohtajaksi, Matti Harjuniemi, Jorma Malinen ja Jan-Erik Saarinen jäseniksi.

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Riku Aalto puheenjohtajaksi, Olli Luukkainen, Reima Rytsölä ja Ann Selin jäseniksi.

Kojamo Oyj

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
www.kojamo.fi

Parempaa kaupunkiasumista luomassa. Kojamo on vuokra-asumisen ja asuntosijoittamisen edelläkävijä, joka on uudistunut voimakkaasti viime vuosina. Uudistumisen avulla Kojamo voi luoda aidosti parempaa kaupunkiasumista nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kojamo muuttaa suomalaista yhteiskuntaa yhdessä asiakkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Esitys-FI-Kojamo-Q12018

Kojamo Osavuosikatsaus Q1 2018