Takaisin arkistosivulle
19.5.2020 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n 500 miljoonan euron suuruinen EMTN-ohjelman alla tarjottava joukkovelkakirjalaina hinnoiteltu onnistuneesti

Kojamo Oyj Pörssitiedote 19.5.2020 klo 19:00

Kojamo Oyj:n 500 miljoonan euron suuruinen EMTN-ohjelman alla tarjottava joukkovelkakirjalaina hinnoiteltu onnistuneesti

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Kojamo Oyj on onnistuneesti hinnoitellut EMTN-ohjelman alla tarjottavan 500 miljoonan euron suuruisen etuoikeutetun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina“). Euromääräisen Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 7 vuotta ja eräpäivä 27.5.2027. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 1,875 prosentin vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain 27.5.

Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen Kojamo Oyj:n 20.3.2020 perustaman ja 18.5.2020 täydentämän 2 500 000 000 euron suuruisen EMTN-ohjelman alla. Kojamo Oyj tulee hakemaan Joukkovelkakirjalainan listalleottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle, Euronext Dublinille, ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi kyseisen pörssin säännellyllä markkinalla. EMTN-ohjelmalle on myönnetty luottoluokitus Baa2 Moody’s:lta, joka vastaa Kojamon saamaa pitkäaikaista luottoluokitusta Baa2 vakain näkymin.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään Kojamo Oyj:n yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

”Onnistunut joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku on osoitus Kojamon kiinnostavuudesta merkittävien sijoittajien keskuudessa. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat mahdollistavat uusien Lumo-kotien rakennuttamisen Suomen kasvukeskuksiin”, sanoo talousjohtaja Erik Hjelt.

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Nordea Bank Abp ja OP Corporate Bank plc toimivat järjestäjinä.

Helsinki 19.5.2020

KOJAMO OYJ

Lisätietoja:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3201

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Kojamo Oyj:n (“Kojamo“) arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalaina, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina“) liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Kojamolla, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun järjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Kojamon arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) lukuun tai hyväksi.

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu Euroopan talousalueella (“ETA“) tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville yksityisasiakkaille. Joukkovelkakirjalainaa ei ole tarkoitus tarjota, myydä tai muuten asettaa saataville, eikä sitä saa tarjota, myydä tai muuten asettaa ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien yksityissijoittajien saataville. Edellä mainittua varten yksityissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista: (i) yksityisasiakas, kuten määritelty direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, “MiFID II“) 4(1) artiklan kohdassa 11; tai (ii) direktiivissä 2016/97/EU tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä MiFID II:n 4(1) artiklan kohdan 10 mukaiseksi ammattimaiseksi asiakkaaksi. Täten mitään asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (“PRIIPs-asetus“) vaatimaa avaintietoasiakirjaa, joka koskee Joukkovelkakirjalainan tarjoamista, myymistä tai muutoin yksityissijoittajien saataville asettamista ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei ole laadittu, mikä tarkoittaa että Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myyminen tai muutoin sen yksityissijoittajien saataville asettaminen ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa saattaa olla PRIIPs-asetuksen mukaan lainvastaista.

Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio, joka on tarkoitettu yksinomaan valmistajan tuotteiden hyväksyntää koskevaa prosessia varten, on johtanut seuraaviin johtopäätöksiin: (i) Joukkovelkakirjalainan kohdemarkkina käsittää vain hyväksyttävät vastapuolet sekä ammattimaiset asiakkaat, kuten nämä on määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) kaikki jakelukanavat Joukkovelkakirjalainan jakamiseksi hyväksyttäville vastapuolille sekä ammattimaisille asiakkaille ovat tarkoituksenmukaisia. Kenen tahansa, joka myöhempänä ajankohtana tarjoaa, myy tai suosittelee Joukkovelkakirjalainaa (“jakelija“) täytyy ottaa huomioon valmistajan kohdemarkkina-arvio. Tästä huolimatta jakelijan, joka kuuluu MiFID II:n soveltamisalaan, tulee suorittaa oma Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio (joko virallisesti hyväksymällä tai täsmentämällä valmistajan kohdemarkkina-arviota) sekä tehdä päätös tarkoituksenmukaisista jakelukanavista.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys“) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille (“kokonaisarvoltaan suurille yrityksille, rekisteröimättömille yhdistyksille, ym.”) tai (c) henkilöille, joille asiakirjat voidaan muutoin tiedottaa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) 21 pykälää rikkomatta taikka (d) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan termillä “relevantti henkilö“). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.