Takaisin arkistosivulle
20.6.2018 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: 10 suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Kojamo Oyj: 10 suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Pörssitiedote 20.6.2018, klo 16.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Kojamo Oyj:n (”Yhtiö”) kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin päättymisen jälkeen (lähde: 19.6.2018 Euroclear Finland Oy):

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä1
1. Teollisuusliitto ry 30.424.223 12,3
2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen2 29.603.392 12,0
3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma3 27.809.259 11,3
4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 16.423.576 6,6
5. Rakennusliitto ry 15.635.330 6,3
6. Ammattiliitto Pro 14.143.481 5,7
7. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 14.082.216 5,7
8. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 14.039.068 5,7
9. Sähköalojen ammattiliitto ry 2.704.781 1,1
10. Tehy ry Tehy rf 2.479.419 1,0
Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa, yhteensä 167.344.745 67,7
Muut osakkeenomistajat4 79.799.654 32,3
Yhteensä 247.144.399 100,0 %
1 Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Prosenttiosuudet pyöristettyjä lukuja.

 

2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike (”Nordea”) ovat Yhtiön listautumisannin yhteydessä 15.6.2018 solmineet osakelainaussopimuksen, jonka mukaisesti Ilmarinen on lainannut 19.6.2018 Nordealle 4.398.331 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. Ilmarisen rekisteröity omistus, joka on 29.603.392 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.

3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (”Varma”) ja Nordea ovat Yhtiön listautumisannin yhteydessä 15.6.2018 solmineet osakelainaussopimuksen, jonka mukaisesti Varma on lainannut 19.6.2018 Nordealle 4.131.767 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. Varman rekisteröity omistus, joka on 27.809.259 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.

4 Muista osakkeenomistajista hallintarekisteröityjä on 58.053.175 osaketta, mikä vastaa 23,5 prosenttia osakkeista ja äänistä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen ennen listautumisantia:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä1
1. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 41.480.356 18,1
2. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 38.966.411 17,0
3. Teollisuusliitto ry 37.115.990 16,2
4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 20.035.920 8,7
5. Rakennusliitto ry 19.074.300 8,3
6. Ammattiliitto Pro 17.254.321 7,5
7. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 17.179.580 7,5
8. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 17.126.942 7,5
9. Tehy ry Tehy rf 3.179.360 1,4
10. Sähköalojen ammattiliitto ry 2.704.781 1,2
Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa, yhteensä 214.117.961 93,4
Muut osakkeenomistajat 15.361.399 6,7
Yhteensä 229.479.360 100,0 %
1 Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Prosenttiosuudet pyöristettyjä lukuja.

Lisätietoja antavat

Jani Nieminen, Kojamon toimitusjohtaja, +358 20 508 3201

Erik Hjelt, Kojamon talousjohtaja, +358 20 508 3225

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Lisätietoja: kojamo.fi

Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä aiota rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja myymiselle listautumisannissa ja -myynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan jonkun henkilön toimesta.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous tässä viitattujen arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty tässä viitattuihin arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Järjestäjät tai mikään niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevan tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia tai -myyntiä koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat laskea yhtä hyvin kuin nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa listautumisantiin tai -myyntiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla tai muutoin. Tämän mukaisesti listalleottoesitteeseen sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden kanssa samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti ota mitään vastuuta tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt, työntekijät tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy soveltuvan lain sallimissa rajoissa mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvan vahingonkorvausvastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnossa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai kertynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

 

Lue lisää aiheesta:

Kojamon osakkeenomistajat