Takaisin arkistosivulle
25.8.2016 | Uutiset

Historiallinen investointi katsauskauden jälkeen toteuttaa strategista kasvutavoitetta

Yhteenveto tammi–kesäkuusta 2016

 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 89,9 (115,0) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 49,3 (62,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3,6 (3,9) miljardia euroa. Käypää arvoa alensi toteutettu 8 571 asunnon myynti. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 (8,5) prosenttia.
 • Konsernin liikevaihto oli 182,3 (183,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.
 • Tulos ennen veroja oli 105,3 (124,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 56,2 (47,2) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta ja sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -26,9 (1,4) miljoonaa euroa. Luovutustappio mahdollisesti pienenee myöhemmin ARA-päätöstä koskevan muutoksenhaun seurauksena. 8 571 asunnon myynnin viivästymisen takia toteutuneet nettovuokratuotot ja luovutustappiot ovat noin 15,5 miljoonan euroa ennakoitua suuremmat. Kaupan viivästymisellä ei kuitenkaan ole oleellista vaikutusta konsernin liikevoittoon. Konsernin hyvä tulos perustuu käyvän arvon muutokseen, alhaisiin rahoituskuluihin, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen ja ylläpitokulujen hallintaan.
 • Nettovuokratuotto oli 116,5 (113,2) miljoonaa euroa, joka on 63,9 (61,8) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuottoa kasvattivat valmistunut uudistuotanto, lisääntyneet vuokratuotot sekä ylläpito- ja korjauskulujen hallinta.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 96,9 (97,4) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 303 (1 385) vuokra-asuntoa.
 • Konsernin omistuksessa oli 32 736 (40 674) vuokra-asuntoa 30.6.2016.
 • Yhtiö täsmentää näkymiään nettovuokratuottojen ja investointien osalta.

Yhteenveto huhti–kesäkuusta 2016

 • Liikevaihto oli 86,4 (92,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui vuokra-asuntokannan myynneistä.
 • Tulos ennen veroja oli 51,0 (64,1) miljoonaa euroa. Tulos laski 13,0 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot -27,9 miljoonaa euroa. Luovutus-tappio mahdollisesti pienenee myöhemmin ARA-päätöstä koskevan muutoksenhaun seurauksena. Tulokseen sisältyy 42,1 (21,2) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
 • Nettovuokratuotto oli 55,8 (57,8) miljoonaa euroa, joka on 64,5 (62,7) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuottoa laskivat vuokra-asuntokannan realisoinnit.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 96,9 (97,4) prosenttia.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 46,2 (61,8) miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen
VVO-konsernin taloudellinen kehitys jatkui edelleen hyvänä katsauskaudella. Olemme edenneet strategiamme toteutuksessa systemaattisesti ja hakeneet kasvua markkinaehtoisessa toiminnassa investoimalla voimakkaasti sekä uudistuotantoon että olemassa olevan asuntokannan ostoihin. ICECAPITAL Housing Fund II-rahaston osto ja Y-Säätiön kanssa tehdyt kaupat tukevat strategiamme toteutumista erinomaisesti. Nyt Lumo-liiketoiminnan osuus konsernin asuntokannasta on jo lähes 90 prosenttia. Tarkensimme toukokuussa strategiamme ulottumaan vuoteen 2021 ja sen keskiössä on yhä erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen sekä investoiminen kasvuun kaupunkikeskuksissa.

Ostimme 4.7.2016 ICECAPITAL Housing Fund II -rahaston, joka omistaa 2 274 vuokra-asuntoa. Ostetut asunnot ovat markkinaehtoisia ja valtaosa niistä sijaitsee Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä Tampereella. Rahasto täydentää erinomaisesti konsernin olemassa olevaa asuntokantaa: asunnot ovat uusia ja niiden sijainnit kullakin paikkakunnalla ovat erinomaisia. Osto on osa strategian mukaisen kasvutavoitteen toteuttamista.

ARA teki päätökset VVO-konsernin ja Y-Säätiön omistaman Kiinteistö Oy M2-Kodit välisessä kaupassa. ARAn tehtävä oli ostajan nimeäminen ja enimmäiskauppahinnan määrittäminen laissa yksilöidyin periaattein. Kaupan ensimmäinen osa toteutettiin 31.3.2016 ja loppukauppa 20.6.2016. Kauppahintaa mahdollisesti korotetaan myöhemmin muutoksenhaun seurauksena. VVO Asunnot Oy hakee ARAn enimmäisluovutuskorvauspäätökseen oikaisua tarvittavin keinoin.

Kehitimme myös uuden asumisen konseptin Lumo Kompaktin, joka julkistettiin katsauskaudella. Se on kehitetty kaupungistuvan Suomen, ja erityisesti pääkaupunkiseudun, tarpeisiin. Lumo Kompakti on kokonaisvuokraltaan markkinaa edullisempi vaihtoehto. Lumo Kompaktia on kehitetty myös joukkoistamalla nuorten keskuudessa. Konseptille etsitään soveltuvia tontteja.

Hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä oleville vuokra-asunnoille on kasvava kysyntä. Tavoitteemme on jatkaa vuokra-asuntoinvestointeja Suomen kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Investointimme olivat katsauskaudella yhteensä 89,9 miljoonaa euroa. Rakenteilla vuokra-asuntoja oli 1 303.

Keskeiset tunnusluvut

VVO-konsernin näkymät
Yhtiö täsmentää näkymiään vuodelle 2016. Vuoden 2016 aikana VVO-konsernin taloudellisen vuokrausasteen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla vuokra-asuntojen kysynnän jatkuessa edelleen vakaana. Arvio perustuu voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ja kasvukeskusten vakaaseen kysyntään. VVO-konserni arvioi, että myyntien vaikutuksella oikaistut nettovuokratuotot pysyvät vuoden 2015 tasolla. Investointien ennakoidaan olevan yli 600 miljoonaa euroa. Täsmennetyssä näkymässä on otettu huomioon 8 571 asunnon myynnin ja 2 274 asunnon oston vaikutukset, arvio loppuvuoden vuokrausasteesta sekä rakenteilla olevien asuntojen määrä.

Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016 esitysmateriaali

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jani Nieminen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 050 373 4847, jani.nieminen@vvo.fi
talousjohtaja Erik Hjelt, VVO-yhtymä Oyj, puh. 0400 472 313, erik.hjelt@vvo.fi
VVO-yhtymä Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Asuntosijoitusyhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.
lumo.fi
vvo.fi

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.