Takaisin arkistosivulle
11.11.2009 | Uutiset

CECODHAS yhdistää ja vaikuttaa – VVO mukana eurooppalaisessa asumisalan järjestössä

VVO on 1990-luvun puolivälistä kuulunut eurooppalaisten yleishyödyllisten ja osuuskunnallisten asuntotarjoajien yhteisjärjestö CECODHASiin, jonka edustama kiinteistökanta käsittää tällä hetkellä yhteensä noin 25 miljoonaa kotia 19 Euroopan maassa. Jäsenyhteisöinä on sekä julkisia että yksityisiä organisaatioita – yhdistävänä ydintehtävänä on tarjota asuntoja kotitalouksille, joilla on vaikeuksia löytää koti vapailta markkinoilta.

Sektorilla on aktiivinen rooli asuinalueiden kehittämisessä, tyypillisesti läheisessä ja monitahoisessa vuorovaikutuksessa asukkaiden ja muiden paikallistason kumppaneiden kanssa. Niiden toiminnalla on tärkeä merkitys eurooppalaisten perusarvojen – hyvän elämänlaadun, sosiaalisen vakauden ja kestävän ympäristön – sekä niille pohjautuvan talousalueen kilpailukyvyn edistämisessä.

Rooli yleishyödyllisen asumisen asiantuntijana ja edunvalvojana

EU:ssa asuntopolitiikka kuuluu kansallisen toimivallan piiriin – tällä järjestelyllä varmistetaan erilaisten maantieteellisten ja kulttuuristen erityispiirteiden huomiointi. Tämän sinänsä tärkeän tavoitteen kääntöpuolena asumiseen liittyvän tiedon seuraaminen ja yhdistäminen on jäänyt kovin hajanaiseksi yhteisön alueella. Kuitenkin erittäin monilla yhteisön linjauksilla ja päätöksillä on sekä suoria että välillisiä vaikutuksia asumisen toimintaympäristöön.

CECODHAS pyrkii mahdollisuuksien mukaan täyttämään tätä aukkoa kokoamalla ja tuottamalla asumistietoa ja tutkimustuloksia sosiaalisen asuntosektorin osalta ja näkökulmasta, sekä toimimaan aktiivisesti yleishyödyllisen asumisen asiantuntijatahona erilaisten eurooppalaisten ohjelmien ja politiikkojen valmisteluvaiheessa.

Sosiaalinen asuntosektori yhteiskunnallisten muutosten pyörteissä

Muuttuvat odotukset asuntopalvelujen – kuten muidenkin yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen – tuottamiseen ja kehittämiseen ovat hyvin samankaltaisia kautta yhteisön. Demografisia trendejä ovat väestön ikääntyminen, sinkkutalouksien lisääntyminen sekä vieraskielisen maahanmuuttajaväestön kasvava osuus.

Teknisiä paineita asettavat erityisesti tiukentuvat energia- ja ilmastotavoitteet sekä vanhojen lähiöiden korjausvelka. Samaan aikaan julkisen talouden kiristyessä monet CECODHASin jäsenorganisaatiot ovat joutuneet etsimään itselleen uudenlaisia ja myös markkinaehtoisempia toimintamalleja ja rahoitustapoja.

Kehittämistyössä käytäntöjen ja kokemusten vaihto ja vertailu jäsenorganisaatioiden kesken on ollut erittäin hyödyllistä. Uusien mallien hakemista vaikeuttaa kuitenkin yleishyödyllisen yritystoiminnan epäselvä asema EU:n kilpailulainsäädännössä. Siihen kaivataankin selkeitä pelisääntöjä.

Kohti Kööpenhaminan ilmastokokousta

CECODHAS on valmistellut esityksen komissiolle sosiaalisen asuntosektorin roolista tulevissa ilmastotalkoissa. Asuinrakennusten energiatehokkuudellahan tulee tavoitteiden saavuttamisessa olemaan kiistaton merkitys.

Sosiaalisen asuntosektorin osuus EU27:n asuntokannasta on noin 12 %. Rakennuskannan nykytaso vaihtelee suuresti, varsinkin uusien jäsenmaiden osalta. Asetetun 20 % energiansäästötavoitteen saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä tarkoittaisi yleishyödyllisen rakennuskannan osalta noin neljän prosentin osuuden korjaamista hyvään nykytasoon vuosittain. CECODHASin näkemys on, että tavoite on sekä täysin mahdollinen ja erittäin tärkeä toteuttaa.

Edellytyksenä on korjaustoiminnan mittakaavaan ja toimintalogiikkaan luontevasti sopivien rahoitusmekanismien löytyminen. Järjestö painottaakin esim. energiaverojen ja päästömaksujen korvamerkitsemistä siten, että niiden tuottoja voidaan hyödyntää kannattavien investointien mahdollistamiseen myös asuntosektorilla.

Ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti ylläpidetty kiinteistökanta ja vahva asukasvuorovaikutuksen osaaminen varmistavat yleishyödylliseen asuntokantaan tehtävien investointien tehokkaan hyödyntämisen. Samalla pystyttäisiin huolehtimaan siitä, että odotettavissa oleva energian hinnan nousu ei kohtuuttomasti rasittaisi kaikkein pienituloisinta väestönosaa.
Lisätietoa aiheesta:
Tutkimuspäällikkö Niina Savolainen puh. 020 508 3222

Home

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.