Takaisin arkistosivulle
29.5.2019

Vakuudeton joukkovelkakirjalaina 7.3.2018

OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLA ALLA ESITETTY VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE ENNEN KUIN PÄÄTÄT PAINAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ

Seuraavilla internet-sivuilla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita Kojamo Oyj:n liikkeeseenlaskemaan joukkovelkakirjalainaan (”Joukkovelkakirjalaina”) tai sen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai vaatii muita kuin Suomen lain alaisia toimia.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) nojalla tai minkään arvopapereita valvovan Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten termit on määritelty arvopaperilain Regulation S-säännöksessä), paitsi sellaisten transaktioiden yhteydessä, joista on poikkeus Arvopaperilaissa. Lisäksi ennen kuin 40 päivää on kulunut Joukkovelkakirjalainan tarjousajan alkamisesta, Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myynti Yhdysvalloissa välittäjän välityksellä (osallistui tai ei tämä tarjoamiseen) saattaa loukata arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia.

Saatavilla oleva tieto on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille (”kokonaisarvoltaan suurille yrityksille, rekisteröimättömille yhdistyksille, ym.), taikka (c) muille henkilöille, joille tieto voidaan laillisesti tiedottaa (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan termillä ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Seuraavalla internet-sivulla esitettyä tietoa ei ole tarkoitettu Euroopan talousalueella (”ETA”) asuville yksityisasiakkaille (kuten määritelty Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authorityn (FCA) antamassa Product Intervention (Contingent Convertible Instruments and Mutual Society Shares) Instrument 2015 -asiakirjassa). Joukkovelkakirjalainaa ei ole tarkoitus tarjota, myydä tai muuten asettaa saataville, eikä sitä saa tarjota, myydä tai muuten asettaa ETA-alueella asuvien yksityissijoittajien saataville. Edellä mainittua varten yksityissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista: (i) yksityisasiakas, kuten määritelty direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”) 4(1) artiklan kohdassa 11; tai (ii) direktiivissä 2002/92/EY tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä MiFID II:n 4(1) artiklan kohdan 10 mukaiseksi ammattimaiseksi asiakkaaksi. Täten mitään asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (”PRIIPs-asetus”) vaatimaa avaintietoasiakirjaa, joka koskee Joukkovelkakirjalainan tarjoamista, myymistä tai muutoin yksityissijoittajien saataville asettamista ETA-alueella, ei ole laadittu, mikä tarkoittaa että Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myyminen tai muutoin sen yksityissijoittajien saataville asettaminen ETA-alueella saattaa olla PRIIPs-asetuksen mukaan lainvastaista. Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio, joka on tarkoitettu yksinomaan valmistajan tuotteiden hyväksyntää koskevaa prosessia varten, on johtanut seuraaviin johtopäätöksiin: (i) Joukkovelkakirjalainan kohdemarkkina käsittää vain hyväksyttävät vastapuolet sekä ammattimaiset asiakkaat, kuten nämä on määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) kaikki jakelukanavat Joukkovelkakirjalainan jakamiseksi hyväksyttäville vastapuolille sekä ammattimaisille asiakkaille ovat tarkoituksenmukaisia. Kenen tahansa, joka myöhempänä ajankohtana tarjoaa, myy tai suosittelee Joukkovelkakirjalainaa (”jakelija”) täytyy ottaa huomioon valmistajan kohdemarkkina-arvio. Tästä huolimatta jakelijan, joka kuuluu MiFID II:n soveltamisalaan, tulee suorittaa oma Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio (joko virallisesti hyväksymällä tai täsmentämällä valmistajan kohdemarkkina-arviota) sekä tehdä päätös tarkoituksenmukaisista jakelukanavista.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn”-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen.

Paina ”Hyväksyn” siirtyäksesi tarkastelemaan Joukkovelkakirjalainaa ja sen listalleottoa koskevia tietoja.

Paina ”En hyväksy” palataksesi edelliselle sivulle.