Takaisin arkistosivulle
25.2.2009 | Uutiset

VVO:n tulos jää kokonaisuudessaan edellistä vuotta pienemmäksi

Suomen suurimman vuokra-asuntoja tarjoavan yrityksen VVO:n tulos oli tavoiteltua pienempi. VVO-konsernin liikevaihto oli 327,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja oli 32,8 miljoonaa euroa.

VVO:n vuokra-asuntojen kysyntä oli viime vuonna hyvä ja vahvistui loppuvuotta kohti. Tulos oli asuntovuokrauksen osalta ennakoitu, mutta koko konsernin tulos jäi tavoiteltua pienemmäksi rakennuttamisen tappiollisen tuloskehityksen vuoksi.

Maailmanlaajuisen talouskriisin seuraukset heijastuivat viime vuoden loppupuolella myös Suomen asuntomarkkinoille. Uusien omistusasuntojen myynti ja tuotanto ovat lähes pysähdyksissä. Sitä vastoin vuokra-asuntojen kysyntä on vahvistunut. VVO:n asuntovuokrauksen tunnusluvut ovat toimialan parhaimmistoa

– VVO:n perusstrategiana on asiakasläheisyys. Asuntojen vuokrauksen ja isännöinnin hoitavat VVO:n omat kotikeskukset, ja yhteistyökumppaneilta ostettaviin palveluihin, kuten siivoukseen ja huoltoon on valittu alan parhaat kumppanit. Meidän intresseissämme on panostaa asukkaidemme tyytyväisyyteen, joka on hyvän asuntopalvelutoimintamme menestyksen tae, kertoo VVO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Olli Salakka.

Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema

VVO-konsernin liikevaihto oli 327,2 (356,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 79,9 (70,9) prosenttia tuli asuntovuokrauksesta, 19,4 (26,2) prosenttia asuntorakennuttamisesta ja 0,7 (2,9) prosenttia muusta toiminnasta.

Liikevaihdon lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui pääasiassa omistusasuntojen myynnin vähenemisestä. Vuokratuottojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,0 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 91,5 (92,0) ja tulos ennen veroja 32,8 (42,5) miljoonaa euroa. Tuloksen lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui pääsääntöisesti omistusasuntojen myynnin vähentymisestä ja rahoituskulujen kasvusta.

Konsernitaseen loppusumma oli 2 149,6 (2 046,1) miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 5,1 (7,5) prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste oli 14,5 (13,1) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 8,0 (11,4) prosenttia.

Rahoitus

Konsernin likviditeetti oli asuntovuokrauksen liiketoiminnan osalta koko toimintavuoden 2008 hyvä. Konsernin likviditeettiä rasittaa asuntorakennuttamisen myymättömien asuntojen ja tonttivarannon sitoma pääoma. Rahoitustilanteenvarmistamiseksi on siirretty omarahoitusosuuksia edellyttävien investointien ja suurehkojen korjausten aloittamisia.

Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 70,7 (113,3) miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 48,8 (54,1) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 645,9(1 613,4) miljoonaa euroa.

Asuntovuokraus

VVO:n omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä kasvoi hieman ja oli vuoden lopussa 38 224 (37 788). Asuntokanta uudistui ja keskittyi entisestään kasvaviin kaupunkiseutuihin. VVO:n omistamien vuokra-asuntokiinteistöjen tasearvo kasvoi ja on nyt 1,8 (1,7) miljardia euroa.

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä ja vahvistui talouden laskusuhdanteessa loppuvuodesta. Asuntojen käyttöaste pysyi korkeana ja oli 98,79 (98,84) prosenttia. Vaihtuvuus aleni ja oli 21,56 (23,93) prosenttia. Keskivuokrat tuoteryhmittäin olivat 8,10 – 11,15 (7,61 – 10,73) e/m2/kk. Vuokria korotettiin keskimäärin 3,7 (2,7) prosenttia.

Investoinnit

Investoinnit keskittyivät edelleen nykyisen asuntokannan ylläpitoon ja parantamiseen. Lisäksi pyrittiin markkinatilanteen mukaisesti asuntokannan lisäämiseen. Kiinteistöjä realisoitiin alueilta, joilla ei ollut riittävää kysyntää vuokra-asunnoille.

Vuonna 2008 valmistui seitsemän vuokrataloa, joissa on 411 asuntoa. Kaksi taloista on korkotuettua ja muut vapaarahoitteisia. Talojen hankinta-arvo on 55 miljoonaa euroa.

Toimintavuonna ostettiin539 asuntoa ja myytiin 369 asuntoa. Merkittävimmät hankitut kohteet olivat osa Pirkkalan kunnan vuokra-asuntokannasta, sekä osake-enemmistön ostaminen Koy Tuiranmajasta Oulusta. Lisäksi ostettiin VR:ltä esisopimuksen perusteella Avarra-talojen tontit.

Rakenteilla on 313 asuntoa kymmeneen taloon, joista 7 sijaitsee YTV-alueella. Taloista vapaarahoitteisia on kaksi. Suunnitteilla olevat rakennushankkeet ovat pääasiassa korkotukilainoitettuja.

Merkittävimmät korjaushankkeet olivat Helsingin Vanhankaupunginkosken rannalla perusparannetut kaksi Katariina Saksilaisenkadun vuokrataloa.

VVO:n uusi toimitalo valmistui syksyllä 2008. Toimitilainvestoinnin kokonaisarvo oli 29 miljoonaa euroa.

Asuntorakennuttaminen

Vuoden 2008 liikevaihto ilman konsernin sisäisiä eriä oli 63,6 (93,6) miljoonaa euroa.

Asuntoja valmistui 1 021 (646) ja uusia asuntoja aloitettiin 578 (1023).

Kansainvälisen talouskriisin johdosta omistusasuntojen myynti väheni merkittävästi loppuvuonna. Omistusasuntomyynnissä jäätiin selkeästi jälkeen tavoitteista. Myymättömien valmiiden asuntojen määrä oli vuoden lopussa 220 (83), joista vuokrattuna oli 62 (0).

Heikentyneestä markkinatilanteesta ja tonttikorkojen sekä rakennusaikaisten yhtiölainakorkojen kasvusta ja kirjauskäytännön muutoksesta johtuen tulos oli selvästi ennakoitua heikompi ja tappiollinen. Vuoden vaihteessa käynnistettiin toimet rakennuttamisen uudelleen asemoimiseksi konsernin liiketoimintaan.

Henkilöstö

Vuoden 2008 lopussa VVO:n palveluksessa työskenteli yhteensä 388 (400) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 373 (376) ja määräaikaisessa 15 (24). Keskimääräinen palveluksessa oloaika oli 8,5 (7,8) vuotta. Vaihtuvuus vuonna oli 8,6 (6,3) prosenttia. Vakituisia työsuhteita päättyi 32 (23) ja eläkkeelle jäi 1 (5) henkilö.

Ympäristö

VVO:n toiminnan merkittävin ympäristövaikutus on energiankäytöstä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. VVO on sitoutunut Asuinkiinteistöjen energiansäästösopimuksen (AESS) energiansäästötavoitteeseen. Vuodelle 2008 asetetut tavoitetasot saavutettiin hyvin.

Vuonna 2008 VVO:n lämpöenergian kokonaiskulutus oli 403 (417) GWh, kiinteistösähkön 49,6 (51) GWh ja veden kokonaiskulutus 3,7 (3,7) miljoonaa kuutiometriä. Ominaiskulutuksissa ei ollut merkittävää eroa edellisvuoteen verrattuna. Lämmitysmuotona käytetään pääasiallisesti kaukolämpöä.

Toimintavuonna saatiin valmiiksi koko kiinteistökannan ympäristöominaisuuksien kartoitus PromisE-luokittelutyökalua hyödyntäen. Kaikille kiinteistöille laadittiin myös energiatodistukset.

Näkymät vuodelle 2009

Maailmanlaajuinen talouskriisi ja sen aiheuttama taantuma on sekoittanut rahoitusmarkkinat. VVO:n tuloskehitys heikkeni kertomusvuonna omistusasuntomyynnin pysähtymisen ja rahoituskulujen kasvun johdosta.

Omistusasuntokaupan merkittävään piristymiseen voi korkojen alentumisesta huolimatta mennä 2-3 vuotta. Syitä hitaaseen elpymiseen ovat asuntomarkkinoiden edelleen voimakkaat odotukset asuntojen hintojen laskun suhteen ja lisääntynyt työttömyysuhka, joka hillitsee lainanottoa.

Vuokra-asuntojen kysyntä säilyy korkeana ja vuokrat tulevat nousemaan. VVO tavoittelee merkittävää kasvua vuokra-asuntotarjonnassaan. Yhteiskunnan tukitoimien vaikutuksesta uusien vuokratalojen rakentaminen tullee helpottumaan. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää rahoitussektorin luottamuksen palautumista.

Tuloksen arvioidaan vuonna 2009 toteutuvan edellisen vuoden tasoisena. Omistusasuntojen hintakehitykseen tai korkotasoon liittyvät riskit voivat kuitenkin realisoituessaan pudottaa tulosta edellisestä vuodesta.

Heikentyneen yleisen taloustilanteen ja rakennuttamisen uudelleen asemoinnin vuoksi VVO-konsernissa käynnistettiin 5.2.2009 yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käytön vähentämiseksi. YT-neuvottelujen kohteena on koko VVO-konsernin henkilöstö. Alustavan arvion mukaan tarve irtisanoa on enintään 50 henkilöä. Lomautukset saattavat koskea koko henkilökuntaa.

Osingonjako

Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 4,1 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Olli Salakka, toimitusjohtaja,
puh. 020 508 3774 tai 0400 421 187

Raimo Vehkaluoto, talousjohtaja
puh. 020 508 3260 tai 0400 416728

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.