Tunnusluvut

Kojamon taloudellinen kehitys ja avainluvut

 

1-3/2019 1-3/2018 Muutos% 2018
Liikevaihto, M€ 91,5 88,2 3,7 358,8
Nettovuokratuotto, M€ *) 50,8 48,1 5,7 234,0
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 55,6 54,5 65,2
Tulos ennen veroja, M€ *) 38,9 48,9 -20,4 277,3
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 52,3 60,6 -13,7 325,1
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 57,2 68,7 90,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 42,0 39,3 6,8 196,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 45,9 44,6 54,8
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 26,3 21,9 20,3 116,4
FFO liikevaihdosta, % *) 28,8 24,8 32,4
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 26,3 21,9 20,3 117,3
Sijoituskiinteistöt, M€ 1) 5 201,8 4 930,8 5,5 5 093,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,9 96,3 97,0
Korollinen vieras pääoma, M€ 2) *) 2 634,7 2 734,7 -3,7 2 485,5
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 5,5 7,6 10,1
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 4,3 5,4 7,2
Omavaraisuusaste, % *) 40,7 37,4 43,0
Loan to Value (LTV), % 2) 3) *) 46,7 49,2 45,9
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 2 854,8 2 543,7 12,2 2 889,1
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 38,0 203,7 -81,3 365,2
Henkilöstö kauden lopussa 299 319 298
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 4) 1-3/2019 1-3/2018 Muutos% 2018
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta *) 0,11 0,10 10,0 0,49
Osakekohtainen tulos 0,13 0,17 -23,5 0,93
Osakekohtainen EPRA NAV 11,55 11,08 4,2 11,69
Osakekohtainen oma pääoma 9,32 8,87 5,1 9,54
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista  osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa.
1) Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

2) Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

3) IFRS 16 -standardiin siirtymän vaikutus tunnusluvun arvoon katsauskaudella oli 0,6 prosenttiyksikköä.

4) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.