Tunnusluvut

Kojamon taloudellinen kehitys ja avainluvut

 

7-9/
2018
7-9/
2017
Muutos% 1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos% 2017
Liikevaihto, M€ 89,7 84,0 6,7 267,7 251,3 6,5 337,0
Nettovuokratuotto, M€ *) 64,5 58,5 10,2 174,0 159,7 9,0 216,0
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 71,9 69,6 65,0 63,6 64,1
Tulos ennen veroja, M€ *) 59,1 73,4 -19,5 199,5 205,4 -2,8 266,7
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 70,1 83,7 -16,2 235,1 235,5 -0,1 308,2
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 78,2 99,5 87,9 93,7 91,5
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 56,8 50,2 13,1 146,8 133,2 10,2 179,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 63,3 59,7 54,8 53,0 53,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 42,3 33,8 25,1 81,8 78,7 3,9 107,8
FFO liikevaihdosta, % *) 47,1 40,2 30,5 31,3 32,0
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, € *) 3) 0,17 0,15 13,3 0,35 0,34 2,9 0,47
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta ja ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 42,2 33,8 24,9 82,6 78,7 4,9 107,8
Sijoituskiinteistöt, M€ 2) 4 997,9 4 516,3 10,7 4 710,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,8 96,7 96,7
Korollinen vieras pääoma, M€ 1) *) 2 537,7 2 352,7 7,9 2 283,0
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 9,8 11,2 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 6,9 7,7 7,5
Omavaraisuusaste, % *) 42,2 40,2 41,3
Loan to Value (LTV), % 1) *) 46,2 45,9 46,0
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 2 814,6 2 495,7 12,8 2 548,8
Osakekohtainen EPRA NAV, € 3) 11,39 10,88 4,7 11,11
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 62,6 64,3 -2,6 305,8 193,7 57,9 367,3
Henkilöstö kauden lopussa 304 302 316
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa
1) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
3) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.