Tunnusluvut

Kojamon taloudellinen kehitys ja avainluvut

  4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 2017
Liikevaihto, M€ 89,8 83,6 7,3 178,0 167,2 6,4 337,0
Nettovuokratuotto, M€ *) 61,4 55,6 10,4 109,5 101,1 8,3 216,0
Nettovuokratuotto, liikevaihdosta % *) 68,4 66,5 61,5 60,5 64,1
Tulos ennen veroja, M€ *) 91,5 80,7 13,3 140,5 132,0 6,4 266,7
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 104,4 91,0 14,7 165,0 151,8 8,7 308,2
Käyttökate, liikevaihdosta % *) 116,3 108,9 92,7 90,8 91,5
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 50,7 46,5 8,9 90,0 83,0 8,4 179,5
Oikaistu käyttökate, liikevaihdosta % *) 56,4 55,6 50,6 49,7 53,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 17,6 31,0 -43,1 39,5 44,9 -12,1 107,8
FFO, liikevaihdosta % *) 19,6 37,1 22,2 26,9 32,0
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, € *) 4) 0,08 0,14 -43,9 0,17 0,20 -12,7 0,47
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta ja ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 18,5 31,0 -40,3 40,4 44,9 -10,1 107,8
Sijoituskiinteistöt, M€  2) 4 923,3 4 423,0 11,3 4 710,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,5 96,6 96,7
Korollinen vieras pääoma, M€ 1) *) 2 540,3 2 460,0 3,3 2 283,0
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 10,4 11,1 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 7,3 7,4 7,5
Omavaraisuusaste, % *) 41,6 38,7 41,3
Loan to Value (LTV), % 1) *) 3) 46,7 46,1 46,0
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 2 760,3 2 429,2 13,6 2 548,8
Osakekohtainen EPRA NAV, € 4) 11,17 10,59 5,5 11,11
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 39,5 64,4 -38,7 243,2 129,4 87,9 367,3
Henkilöstö kauden lopussa 347 333 316
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista puolivuosikatsauksen tunnusluvut-osiossa
1) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
3) Laskentakaavaa muutettu 2017 ja vertailutiedot muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa
4) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.

Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista taloudellisten katsaustensa tunnusluvut-osiossa.