Tunnusluvut

Kojamon taloudellinen kehitys ja avainluvut

 

10-12/2018 10-12/2017 Muutos% 2018 2017 Muutos%
Liikevaihto, M€ 91,2 85,7 6,4 358,8 337,0 6,5
Nettovuokratuotto, M€ *) 60,0 56,3 6,6 234,0 216,0 8,3
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 65,8 65,7 65,2 64,1
Tulos ennen veroja, M€ *) 77,7 61,3 26,8 277,3 266,7 4,0
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 89,9 72,7 23,7 325,1 308,2 5,5
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 98,6 84,8 90,6 91,5
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 49,7 46,2 7,5 196,5 179,5 9,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 54,5 54,0 54,8 53,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 34,7 29,1 19,3 116,4 107,8 8,0
FFO liikevaihdosta, % *) 38,0 33,9 32,4 32,0
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, € *) 1) 0,14 0,13 7,7 0,49 0,47 4,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta ja ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 34,7 29,1 19,3 117,3 107,8 8,8
Sijoituskiinteistöt, M€  2) 5 093,2 4 710,2 8,1
Taloudellinen vuokrausaste, % 97,0 96,7
Korollinen vieras pääoma, M€ 3) *) 2 485,5 2 283,0 8,9
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 10,1 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 7,2 7,5
Omavaraisuusaste, % *) 43,0 41,3
Loan to Value (LTV), % 3) *) 45,9 46,0
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 2 889,1 2 548,8 13,4
Osakekohtainen EPRA NAV, € 1) 11,69 11,11 5,2
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 59,4 173,7 -65,8 365,2 367,3 -0,6
Henkilöstö kauden lopussa 298 316
Osinko/osake, € 1) 0,29 0,22 31,8
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista tilinpäätöksen Tunnusluvut-osiossa.
1) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.
2) Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
3) Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.