Tunnusluvut

Kojamon taloudellinen kehitys ja avainluvut

31.3. päättynyt kolmen kuukauden jakso 31.12 päättynyt vuosi
2018 2017 2017 2016 2015
Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin mainita)
KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA    
Liikevaihto 88,2 83,6 337,0 351,5 370,9
Nettovuokratuotto 55,5 52,6 216,0 222,0 227,4
Nettovuokratuottoprosentti, % 62,9 62,9 64,14 63,24 61,34
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 20,7 23,5 126,2 163,3 70,3
Tilikauden voitto 44,6 46,9 212,9 232,3 179,4
Oikaistu käyttökate 46,7 43,6 179,54 186,34 189,14
Oikaistu käyttökateprosentti, % 52,9 52,2 53,34 53,04 51,04
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) 29,2 21,0 107,84 112,24 129,44
Kassavirtaprosentti ennen käyttöpääoman muutosta, % 33,1 25,1 32,04 31,94 34,94
Operatiivinen tulos 28,5 26,6 107,6 116,9 121,4
Sijoituskiinteistöt1 4.930,8 4.318,3 4.710,2 4.298,9 3.999,2
Luototusaste, %2, 3 49,2 45,1 46,0 47,1 39,8
EPRA NAV 2.549,6 2.360,3 2.548,8 2.365,5 2.207,7


1 Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
2
Ei sisällä myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviä velkoja.
3
Laskentakaavaa muutettu 2017 ja vertailutiedot muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.
4 Tilintarkastamaton.

Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista taloudellisten katsaustensa tunnusluvut-osiossa