Vuokra-asuntomarkkinat

Yleinen toimintaympäristö

Kojamon toimiessa asuinkiinteistösektorilla yhtiöön vaikuttaa erityisesti asuntomarkkinoiden tilanne ja kehitys Suomen kasvukeskuksissa. Lisäksi yhtiöön vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät, kuten talouskasvu, työllisyys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot, inflaatio ja väestönkasvu.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN AVAINLUVUT 2019e 2018e
BKT:n kasvuennuste, % 1,7 3,0
Työttömyys, % 6,9 7,4
Inflaatio, % 1,4 1,1
Lähde: Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus 9/2018

Lähivuosina Suomen taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Viennin kasvun odotetaan tasoittuvan maailmankaupan kasvun mukaiseksi ja nettoviennin kasvua tukeva vaikutus heikkenee. Yksityistä kulutusta kasvattavat ansiotason nousu ja työllisyyden kohentuminen, mutta reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua hidastaa inflaation kiihtyminen.

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan investointien kasvu hidastuu selvästi vuonna 2019. Tämä johtuu erityisesti uusien rakennushankkeiden aloitusmäärien kääntymisestä laskuun. Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva kasvu ja reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitävät työvoiman kysyntää vuosina 2018-2020.

Toimialan toimintaympäristö

TOIMIALAN AVAINLUVUT 2018 2017
Aloitetut asunnot, kpl 44 000*) 43 586
Myönnetyt rakennusluvat vuositasolla, kpl 45 000 43 937
Rakennuskustannukset, % 2,5 0,3
Asuntojen hinnat koko maassa, % 0,0 1,5
Asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla, % 2,2 2,8
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat, % 2,4 1,7
Lähteet: Rakennusteollisuus ry, Tilastokeskus
*) ennuste

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennusteen mukaan erot asuntomarkkinoiden ja asuntojen hintojen kehityksessä ovat kaupunkien välillä edelleen merkittäviä, joskin kasvukeskuksien voimakkaan rakentamisbuumin ja lisääntyneen tarjonnan ansiosta erot ovat hieman tasoittumassa. Asuntokauppa on vilkasta ja hintojen nousu on vahvaa alueilla, joilla väestön määrä kasvaa.

Kojamoon vaikuttavat megatrendit

  • kaupungistuminen ja kansainvälistyminen
  • väestön ikääntyminen ja perhekoon pieneneminen
  • uudet teknologiat ja digitalisoituminen
  • yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
  • ilmastonmuutos ja kestävä kehitys