Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävät

Kojamo Oyj:n hallituksen valitsee varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kahdeksasta jäsenestä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi, ja se päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Hallitus toimii kaikkien osakkeenomistajien edustajana suuntaamalla yhtiön toiminta yhtiöjärjestyksen mukaisesti niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon, ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset.

Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsausten hyväksyminen,
  • konsernin strategiasuunnitelman, vuosibudjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelmien hyväksyminen,
  • suurista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnallisista asioista sekä investoinneista ja realisoinneista päättäminen,
  • lainan ottamisesta konsernille, lainojen myöntämisestä sekä annettavista takauksista päättäminen,
  • konsernissa laadittavien politiikkojen, mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikat, vahvistaminen,
  • konsernin riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asianmukaisesta järjestämisestä vastaaminen sekä
  • toimitusjohtajan, tämän sijaisen sekä konsernin johtoryhmän jäsenien nimittäminen sekä heidän työsuhteensa ehtojen vahvistaminen.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja kehittää toimintaansa arvioinnin tulosten perusteella. Hallitusarvioinnin tulokset otetaan huomioon valmisteltaessa ehdotusta uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuudella tarkoitetaan 1.1.2016 voimaantulleessa Hallintokoodissa 2015 tarkoitettua riippumattomuutta. Riippumattomuusarvioinnin perusteella Kojamon hallituksen jäsenistä Jan-Erik Saarisen, Matti Harjuniemen, Jorma Malisen ja Olli Luukkaisen katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Riku Aalto ja Ann Selin ovat toimineet hallituksen jäseninä yli kymmenen peräkkäistä vuotta ja näin ollen heidän voidaan Hallinnointikoodin mukaan katsoa olevan riippuvaisia yhtiöstä. Riku Aalto toimii Teollisuusliiton puheenjohtajana, Mikko Mursula Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtajana ja Reima Rytsölä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtajana ja sijoitusjohtajana, ja siksi heidän katsotaan olevan riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä samoin kuin avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa. Hallituksen monimuotoisuus edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin. Monimuotoisuus myös edistää yhtiön hyvää hallinnointia ja johdon tehokasta valvontaa sekä seuraajasuunnittelua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen, joka koskee hallituksen jäsenmäärää ja jäseneksi valittavia henkilöitä sekä hallituksen palkkioita. Nimitystoimikunnan on otettava huomioon monimuotoisuuden vaatimus valmistellessaan ehdotusta yhtiökokoukselle.

Kojamo on määrittänyt periaatteet hallituksen monimuotoisuuden huomioimiseksi. Hallituksen jä- senten lukumäärän ja kokoonpanon tulee vastata yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia ottaen huomioon myös liiketoiminnan tulevat haasteet. Hallituksen jäsenillä tulee olla tehtävän edellyttämä ja toisiaan täydentävä pätevyys sekä kokemusta eri toimialoilta. Tavoitteena on myös, että hallituksen jäsenet edustavat eri sukupuolta, ikäluokkaa ja toimikausien pituutta. Hallituksen jäsenellä odotetaan myös olevan mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen kokoonpano on monimuotoisuusperiaatteiden mukainen. Hallituksen jäsenistä viidellä on korkeakoulututkinto ja yksi heistä on väitellyt tohtoriksi. Hallituksen jäsenet toimivat johtotehtävissä eri toimialoilla. Ikänsä puolesta hallituksen jäsenet ovat 49-60 vuotiaita. Hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia. Toimikausien pituus vaihtelee kahden vuoden ja viidentoista vuoden välillä.