Rekisteriseloste, johdon liiketoimet

1. Rekisterin pitäjä

Kojamo Oyj, (0116336-2), Mannerheimintie 168a, 00130 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa

Riikka Ilmakunnas
Mannerheimintie 168a, 00130 Helsinki
Email: riikka.ilmakunnas@kojamo.fi
Puh.020 508 3509

3. Rekisterin nimi

Kojamo-konsernin luettelo markkinoiden väärinkäytöstä annetussa asetuksessa (MAR; EU 596/2014) tarkoitetuista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään sekä liiketoimistaan

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (MAR; EU 596/2014) 19 artiklan mukaisen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia koskevan sääntelyn noudattaminen.

5. Rekisterin tietosisältö Luetteloon merkitään seuraavat tiedot:

  • kansallisuus
  • etu- ja sukunimi
  • kansallinen henkilötunnus ja syntymäaika
  • kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot
  • työnantajan nimi ja osoite
  • luetteloon merkityn valtuuttaman tai yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • johtohenkilön asema organisaatiossa
  • lähipiiriin kuulumisen peruste
  • johtohenkilö-/lähipiiristatuksen alkamis- ja päättymisajankohta (päivä ja aika)
  • vastaanotetut ilmoitukset liiketoimista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Johtohenkilöt ja lähipiiriin kuuluvat henkilöt sekä heidän mahdollisesti valtuuttamansa tahot ja yhteyshenkilöt sekä julkiset tietolähteet (esim. kaupparekisteri, YTJ).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa MAR-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa säännöissä nimetyille tahoille, kuten Finanssivalvonta, ESMA ja Poliisi.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojaaminen

Manuaalinen aineisto:
Rekisteriä koskeva kirjallinen materiaali säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain rajatuilla henkilöillä.

Sähköinen aineisto:
ATK-järjestelmällä käsiteltäviä tietoja säilytetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä järjestelmässä siten, että rekisteritietoihin on pääsy vain rajatuilla henkilöillä.

10. Tarkistusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Pyynnön tekemisessä voidaan käyttää tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta löytyvää mallilomaketta. Em. pyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemän kirjallisen pyynnön perusteella.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet